Privacyverklaring

Bescherming van de privacy mbt. persoonsgegevens door MLAdvisie – TEXIT BV.

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail of door een bezoek aan onze website, als klant of als leverancier, als contactpersoon of opdrachtgever, verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) vastgestelde regels. Persoonsgegevens worden door die wetgeving als ‘gevoelig’ beschouwd. Dit heeft als gevolg dat we die gegevens in géén geval zullen overmaken aan derden. Hierbij gaan we een discretieverbintenis aan mbt. het gebruik van je persoonsgegevens. We zijn transparant over de gegevens die we verzamelen. En we besteden veel aandacht aan de beveiliging van ons computersysteem.

Het doel van deze privacyverklaring is om je in te lichten over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en over de rechten die je ter zake geniet. Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie vind je steeds terug op de website: www.mladvisie.be.

1. Wie verwerkt je gegevens? 
Je persoonsgegevens worden verwerkt door MLAdvisie – Texit BV. Je kunt ons contacteren per mail: [email protected] of per post op het volgende adres: Iepenlaan 40, 1740 Ternat.

2. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?
Het kan gaan om persoonsgegevens die je vrijwillig meedeelt of die we ontvangen via e-mail, mailings, social media of derden zoals je werkgever of leidinggevende in het kader van een adviesopdracht of dienstverlening.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
MLAdvisie – Texit registreert de gegevens van haar klanten en haar prospecten. In het algemeen betreft dit:

  • categorie 1 – indentificatiegegevens: profielnaam, voornaam, naam, geboortedatum, functietitel, e-mailadres, adresgegevens, commerciële benaming, (mobiel) telefoonnummer;
  • categorie 2 – cookies: via cookie op de website www.mladvisie.be: je taal voorkeur;
  • categorie 3 – aanvullende informatie: eventuele bedrijfsnaam, BTW-nummer naar aanleiding van een overeenkomst of facturatie van prestaties.

MLAdvisie – Texit houdt ook informatie bij over het bedrijf waarin onze prospecten en leden werken (bv: BTW-nummer, activiteitensector, …).

MLAdvisie – Texit registreert in geen geval IP-adressen, andere cookies dan diegene hierboven vermeld, noch bezoekersstatistieken van haar website.

4. Wanneer verwerken we je persoonsgegevens?
We verzamelen je personeelsgegevens onder andere wanneer je ons contacteert via verschillende kanalen waarover je beschikt, ons e-mailt, onze website en onze sociale netwerken raadpleegt, ons vragen stelt, deelneemt of meewerkt aan onze activiteiten of een beroep doet op ons advies en onze diensten. Dus de meeste gegevens komen rechtstreeks via jezelf. Je kunt altijd melden welke gegevens niet kunnen worden bijgehouden.

5. Waarom verwerken we je persoonsgegevens?
MLAdvisie – Texit heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om een kwaliteitsvolle dienstverlening of adviezen te bieden. In dit kader verwerken we je persoonsgegevens om met jou te communiceren, om vragen te beantwoorden, om dienstverlening en advies te geven, om adviesrapporten op te maken.

5. Op welke rechtsgrondslagen stoelt de verwerking van je persoonsgegevens?
De verwerking van je persoonsgegevens steunt op een van de volgende rechtsgrondslagen: jouw toestemming om de gegevens te gebruiken bij de uitvoering van een adviesopdracht waar je een van de partijen of deelnemers bent, het behartigen van jouw belangen, om zo goed mogelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening en advies te bieden, om adviesrapporten op te maken.

6. Wie heeft er toegang tot je persoonsgegevens en aan wie kunnen ze worden meegedeeld?  
We zien toe op de beveiliging van onze computersystemen om diefstal of verlies van persoonsgegevens te verhinderen. Wij verbinden er ons toe discreet met je gegevens om te gaan, het beroepsgeheim na te leven, je persoonsgegevens enkel te gebruiken voor dienstverlening en adviesopdrachten in naleving van de wetgeving.

Je persoonsgegevens worden niet doorgestuurd naar een land buiten de Europese Economische Ruimte of naar een internationale organisatie. De privacywetgeving beschermt gevoelige persoonsgegevens. Met andere woorden, behalve wanneer we gehouden zijn aan wettelijke bepalingen of wanneer je je toestemming hebt gegeven, heeft niemand het recht om deze informatie in te kijken.

7. Hoelang bewaren we je persoonsgegevens? 
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de onder punt 5. beschreven doeleinden te verwezenlijken. Gegevens die we niet meer nodig hebben wissen we. Gearchiveerde wettelijke gegevens (gegevens van beëindigde overeenkomsten) worden na een termijn van maximaal 10 jaar verwijderd.

8. Wat zijn je rechten?
Elke persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken kan bepaalde rechten uitoefenen. Opgelet, sommige daarvan zijn niet absoluut. Dit betekent dat ze kunnen worden toegepast op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen. 

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: [email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

9. Hoe kan je je rechten uitoefenen en ons contacteren? 
Je kunt contact opnemen met:

Texit BV waaronder de commerciële benaming MLAdvisie,
met ondernemingsnummer: BE0446.861.182,
gevestigd te Iepenlaan 40, 1740 Ternat in België,
met e-mailadres: [email protected],
en mobiel telefoonnummer: +32 (0)477 47 60 15.

Wees zo precies mogelijk wanneer je je rechten wenst uit te oefenen. Zo kunnen wij snel en correct gevolg geven aan je vraag.

Met dank voor het vertrouwen.